Forældre og elever

Bestyrelsen

Skolebestyrelsen består af 7 forældre, som vælges for 4 år af gangen, 2 medarbejderrepræsentanter, 2 elevrepræsentanter alle med stemmeret.

Skolelederen er sekretær for skolebestyrelsen, og har ikke stemmeret. Formanden for skolebestyrelsen udpeges blandt forældrerepræsentanterne.

Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, herunder:

 
  • Undervisningens organisering (elevernes timetal, udbud af valgfag, specialundervisning m.m.).
  • Skole/hjem samarbejde.
  • Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisning.
  • Arbejdets fordeling mellem lærerne.
  • Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden.
  • Lejrskoleophold/hytteture.
 
Skolebestyrelsen godkender skolens budget, som udarbejdes af skolelederen.
Skolebestyrelsen godkender undervisningsmidler og fastsætter ordensregler.
Skolebestyrelsen skal afgive udtalelse til kommunalbestyrelsen om ansættelse af ledere og lærere, samt om alle andre spørgsmål der forelægges dem af kommunalbestyrelsen.
 
Skolebestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål der vedrører skolen.
Skolebestyrelsen mødes en gang om måneden. Formanden mødes med skolelederen efter behov til gensidig orientering.
På de følgende sider, kan du læse nogle af de principper, som bestyrelsen har vedtaget.
Ordensreglerne er også vedtaget af skolebestyrelsen.
 
Forældre er naturligvis meget velkomne til at kontakte bestyrelsen, men opfordres til at løse konkrete problemer sammen med lærere og ledelse.